MIConsult heeft een breed expertisegebied dat ze ontleent aan vele jaren werken in de gezondheidszorg en ook daarbuiten. Op deze pagina vindt u enkele voorbeelden. Graag verwijs ik u naar mijn uitgebreide curriculum vitae. Dit kunt u opvragen door contact met MIConsult op te nemen.

Organisatie onderzoek en organisatie advies

Uw organisatie kan geconfronteerd worden met vragen die een nader onderzoek vereisen. Bijvoorbeeld:
* Wat vinden onze klanten van onze organisatie?
* Hoe functioneert een van onze afdelingen?
* Hoe succesvol is de beleidsverandering die we hebben doorgevoerd; werpt deze vruchten af?
* Klopt het dat wij in onze productie meer rekening kunnen en zouden moeten houden met seizoensinvloeden?
Allemaal voorbeelden van vragen waarvoor een organisatie onderzoek kan worden ontworpen.
MIConsult heeft een ruime expertise op het gebied van het ontwerp en de uitvoering van zowel kwalitatief als kwantitatief organisatie onderzoek. Met behulp van een passende onderzoeksopzet zal uw vraag worden vertaald in een uit te voeren onderzoek. Resultaten van dit onderzoek zullen u in overzichtelijke rapportages worden gepresenteerd. Voor kwalitatief onderzoek betekent dat het bundelen van bijvoorbeeld interviews in puntige samenvattingen. Voor kwantitatief onderzoek betekent dat het kritisch toetsen van opgestelde hypothesen door gebruik te maken van statische analyse. In beide gevallen zal MIConsult u een gedegen rapportage aanreiken voorzien van conclusies en aanbevelingen.
Graag praat Miriam Idema met u door over de vraag hoe zij voor u een organisatie onderzoek en -advies op maat kan maken.

Doorlichting van bedrijfsprocessen

Het huidige economische klimaat dwingt ons kritisch te kijken naar de wijze waarop onze bedrijfsprocessen zijn georganiseerd. Het is belangrijk om stil te staan bij vragen als:
*Hoe zien onze bedrijfsprocessen eruit?
*Doen we de dingen die we moeten doen?
*Hoe verhoudt de ingezette capaciteit zich tot onze productie? Hoe is onze productiviteit?
*Zijn onze bedrijfsprocessen efficient georganiseerd?
*Waar zijn verbeteringen mogelijk?
*Hoe kunnen we bedrijfsprocessen beter stroomlijnen?
*Kunnen we de efficiencyverbeteringen realiseren met behoud van de waarden die we hechten aan ons productieproces (bijvoorbeeld kwaliteit)?
*Hoe moeten we onze bedrijfsprocessen opnieuw vormgeven gegeven de verbetermogelijkheden?

MIConsult kan in samenwerking met u deze bedrijfsdoorlichting en herinrichting van bedrijfsprocessen gestalte geven. Afhankelijk van de gekozen insteek worden diverse technieken gebruikt zoals flowcharting, balanced scorecard, cijfermatige doorrekening van processen.

Gegevensbestanden en informatiesystemen

Managementinformatie vormt een van de belangrijke bronnen op grond waarvan beleidsbeslissingen worden genomen of strategische initiatieven worden ontplooid. Maar wat verstaan we eigenlijk onder managementinformatie, over welke gegevensbronnen beschikken we, hoe kunnen we gegevens ontsluiten zodat er daadwerkelijk sprake is van informatie, hoe organiseren we het beheer van gegevens, wie moet/mag met de gegevens werken, hoe kunnen we gegevens op een structurele manier gebruiken voor beslissingen? Dit zijn voorbeelden van vragen waartegen in de dagelijkse praktijk voortdurend wordt aangelopen. MIConsult kan u helpen in deze chaos van vragen orde te scheppen. Door het 'optuigen' van gegevensbestanden en informatiesystemen maar ook door het samen met u kritisch nadenken over de gegevens/informatie waarover u zou willen beschikken. MIConsult kan u helpen de gewenste managementrapportages op te stellen. Of een systeem met u ontwikkelen zodat beschikbare informatie in de vorm van regelmatige managementrapportages wordt aangeboden als een van de bases waarop beleidsbelissingen of strategische beslissingen kunnen worden genomen.

In praktische zin kan MIConsult ook gegevens voor u analyseren en u op maat gemaakte rapportages aanreiken. MIConsult kan ondersteunen bij een grote verscheidenheid aan kwantitatieve of bedrijfskundige vraagstukken (onder andere benchmarking, manpowerplanning, logistieke (plannings)vraagstukken, doorlichting van administratieve organisaties en capaciteits-/productiviteits-/efficiency-analyses). Deze rapportages kunnen de vorm hebben van eenmalige rapportages maar bij voorkeur streeft MIConsult ernaar een dynamisch databestand te ontwerpen voor de voor de vraagstukken gebruikte gegevens. Op deze manier kunt u uw gegevens blijven vernieuwen en actualiseren terwijl standaard gedefinieerde rapportages u het meest actuele inzicht geven. Op deze wijze is het bijvoorbeeld mogelijk analyses van bedrijfsprocessen, efficiency, capaciteit en productie te automatiseren.

Informatie- en communicatievraagstukken

Veranderingsprocessen maar ook de dagelijkse bedrijfsvoering staan en vallen bij een heldere en eenduidige wijze van communicatie en stroom van informatie. MIConsult kan meedenken hoe de informatie/communicatiestroom idealiter te verzorgen of hoe een communicatie-/informatietraject in te steken. Desgewenst kan ook ondersteund worden bij samenstelling, vorm en inhoud van informatiemedia. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan:
*Interne informatievoorziening (nieuwsbrieven, medewerkersbulletin, intranet etc.)
*Externe informatievoorziening (brochures en folders, websites etc.)
*Communicatietrajecten rondom fusie en organisatieveranderingen
*Jaarplannen, beleidsplannen, strategische notities
*Design en bouw van websites.

big_promo

"In ziekenhuizen is ongelooflijk veel cruciale stuurinformatie aanwezig. Maar omdat deze niet ontsloten is of alleen wordt aangeboden in stapels papier en/of moeilijk leesbare tabellen, is van informatie geen sprake. Slechts van een brei aan gegevens.....
MIConsult vertaalt uw vraagstuk in een begrijpelijk model. Dit model wordt samen met u gebouwd en levert resultaten die u kunt gebruiken als stuurinformatie. MIConsult beschikt daarbij over kennis van verschillende verbetermethoden zoals Lean Six Sigma".

Interim- en projectmanagement

Een frisse, objectieve, externe blik op projecten of situaties. Dat kan nodig zijn om veranderingen te forceren, zaken van de grond te tillen of simpelweg omdat er intern geen menskracht is. Miriam Idema is een ervaren project- en interimmanager die juist vanwege het externe en tijdelijke karakter van haar inzet in staat is grote slagen te slaan.

big_promo

"Het op een kwantitatieve manier kijken naar en beoordelen van bedrijfsprocessen in de gezondheidszorg levert essentiele stuurinformatie op. Hiervan wordt nog veel te weinig gebruik gemaakt".